Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Web stránka obce Mlynica

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mlynica č. 28, 059 91 MlynicaVytlačiť
 

Obec Mlynica v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                         vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

                          riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mlynica č. 28, 059 91 Mlynica

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe
 • vykonanie prvej atestácie
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu  o najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania  s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť

                 do  19.11.2018 do 15,00 hod.  na adresu:

Obec Mlynica, Obecný úrad č. 75, 059 91 Mlynica v obálke s označením:

 „výberové konanie  Materská škola“ 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 V Mlynici dňa 26.10.2018                                                Július Vachmanský, starosta obce


 
 

Obec Mlynica

kostol
Obec vznikla v 1. polovici 13. storočia. Založili ju nemeckí kolonisti, patrila do Spoločenstva spišských Sasov a prvá na Spiši prijala protestantizmus.

Obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, spracúvalo ľan a v 18. storočí tu bola aj píla. Od polovice 19. storočia až do konca 2. svetovej vojny bolo v obci veľa známych tatranských horských vodcov.

Po oslobodení a odchode Nemcov prišli noví osadníci, prevažne z Vikartoviec a zo slovenských obcí na území Poľska.

V obci sa nachádza pôvodne románsky rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej  z 13. storočia, goticky prestavaný v 1. polovici 15. storočia. V dvojloďovom objekte sú vzácne krídlové oltáre zo začiatku 16. storočia poznačené vplyvom Majstra Pavla z Levoče. Je tu taktiež klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1830. V súčasnosti je bez využitia.

Mlynica disponuje výhodnou polohou pre turistiku. Obec disponuje do budúcnosti s veľkým potenciálom pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby, výstavbou sociálnych a rekreačných zariadení v prepojení s ostatnými podtatranskými obcami v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – OOCR.

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Región: Podtatranský

Počet obyvateľov: 554 k 31.12.2017

Rozloha: 778 ha


 

Dopravné spoje

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka