Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Overovanie listín

Overovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady

platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecnéhoúradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na na čísle telefónu 052/7796520.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,

na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.
 

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.
 

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Mlynici počas stránkových dní.

V spojitosti s novelou zákona č. 305/203 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 05/1995 Z.z. o správnych poplatokoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , sa mení výška správnych poplatkov

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 2,- €

 Overovanie listín - fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,- €

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku:  3,- €

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

  • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
  • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
  • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
  • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

 

Správny poplatok - potvrdenie o pobyte - 5,- €/ za osobu.

 

 

 


 

Oznamy obecného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, Inžinierske siete Obytná zóna Pod senníkom. SO 08 Rozšírenie NN distribučnej siete SO 09 Odberné elektrické zariadenie SO 10 Verejné osvetlenie SO 11 Trasy HDPE trubiek pre budúce optické rozvodyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, SO 06 VN prípojka, SO 07 Trafostanica, Inžinierske siete Obytná zóna Pod senníkomVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, Zmena a doplnok č. 4, návrhVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

OznamVytlačiť
 

OZNAM PRE OBČANOV  - DôLEŽITÉ

 

     Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, vykonal dohľad nad cestnou premávkou v obci Mlynica.

     Zistil v dvoch prípadoch  na miestnych komunikáciách v obci Mlynica prekážku v cestnej premávke – kamene na kraji cesty.

Jedná sa o lokalitu miestna komunikácia  k Poľnohospodárskemu družstvu Mlynica a miestna komunikácia k bytovkám pri ihrisku.

ODI – OR PZ Poprad z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiada občanov o odstránenie  prekážky v cestnej premávke.

     Obecný úrad upozorňuje občanov, že v prípade neodstránenia týchto prekážok – kameňov a vzniku akejkoľvek dopravnej kolízie v tejto súvislosti , budú príslušní občania sankcionovaní Oddelením dopravného inšpektorátu.

 

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Územné rozhodnutie pre lokalitu IBV Pod lesomVytlačiť
 


 
 

Oznamujeme občanom, že od 10.06.2019 je možné platiť za Daň z nehnuteľností na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Územné konanie na lokalitu IBV medzi vodami.Vytlačiť
 


 
 

Pridelenie kódu pokladnice eKasa Vytlačiť
 

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

 

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. 

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk


 
 

Vyhodnotenie Obce Mlynica za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Riešenie akútnych, chronických a neriešiteľných zdravotných problémov.Vytlačiť
 


 
 

Oznamujeme občanom, že už je možné platiť za odvoz komunálneho odpadu na rok 2019.Vytlačiť
 


 
 

Prevádzkový poriadok, Obecné detské ihriskoVytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa ošípanej, nové povinnosti od 06.11.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 4Vytlačiť
 


 
 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 01.01.2018Vytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu obce MLYNICA, čistopisVytlačiť
 


 
 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce MlynicaVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 bod 4 a 5 v zení:

                                                                               

Zodpovednosť za čistotu a poriadok

4. Pre zabezpečenie primárneho životného prostredia na verejných priestranstvách obce sa zakazuje:

    a) znečisťovať verejnoprospešné zariadenia,

    b) jazdou na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach poškodzovať verejnoprospešné

        zariadenia,

    c) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat.

5. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve,

     okamžite odstrániť.

V prípade nerešpektovania tohto upozornenia, bude bez výnimky uplatnený článok č. 6 predmetného VZN o udelení správnej pokuty.

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Územné rozhodnutie Obytný súbor rodinných domov Pieskovisko IIcMlynicaVytlačiť
 


 
 

Stretnutie starostov partnerských miest v Poľsku.Vytlačiť
 

Mielno 3 27.11.2017.jpgMielno 4  27.11.2017.jpgMielno  1 27.11.2017.jpgMIELNO 27.11.2017.jpgDňa 27.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie starostov miest v rámci cezhraničnej spolupráce v Poľskej republike.

Stretnutia sa zúčastnili starostovia z miest Mielno – Poľsko , Tolcsva – Maďarsko , Grodek nad Dunajcem – Poľsko ,Schorfheide – Nemecko, Wieliszew – Poľsko , Mlynica – Slovensko .

 


 
 

Pracovné stretnutie v meste TOKAJ Maďarská republikaVytlačiť
 

Tokaj 10.11.2017.JPG

 

Dňa 10.11.2017 uskutočnil starosta obce služobnú cestu v meste Tokaj – Maďarská republika za účelom podpísania zmluvy ohľadom cezhraničnej spolupráce v rámci V4. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej Gminy Narol na čele so Stanislavom Wošom a primátor Tokaja Pán Posta Gyorgy


 
 

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica Z a D č. 3/2017Vytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 2/2016Vytlačiť
 


 
 

Územný plán Zóny Krásne sady Mlynica, čistopisVytlačiť
 


 
 

Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Gminou Narol (Poľská republika) a Obcou MlynicaVytlačiť
 


 
 

Pečať rozvoja obcí a miest 2016Vytlačiť
 


 
 

List od prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Výzva obyvateľom obce. Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia obce , dovoľujem si Vás osloviť ako obyvateľov nakoľko moje oslovenie sa netýka občanov obce prihlásených na trvalý pobyt.

V predchádzajúcich rokoch a aj v súčasnom období narástol počet rodinných domov v obci , čo je pre obec pozitívne pre ďalší rozvoj obce . V týchto dňoch sme dosiahli počet 500 obyvateľov v obci. Nová výstavba rodinných domov si vyžaduje vyššie náklady na prevádzku obce aj v priamych nákladoch napríklad za osvetlenie a nepriamo na minimálnu údržbu a opravy. Prostriedky na tieto činnosti má obec len z podielových daní , ktorých výška sa odvíja od počtu obyvateľov a z daní fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu vyzývam všetkých ktorí , tak ešte neurobili aby sa prihlásili k trvalému pobytu v obci čím pomôžu nielen obci , ale aj sebe k riešeniu problémov pre zlepšenie úrovne života v obci. Počet bývajúcich a ešte neprihlásených obyvateľov k dnešnému dňu predstavuje cca 50 osôb.

Ďakujem Vám za pochopenie a očakávam , že Váš záujem o rozvoj obce bude podporený takto aj z Vašej strany.

Július Vachmanský

Starosta obce


 
 

Mediačná poradňa v obci MlynicaVytlačiť
 

Naša obec v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý tretí mesiac vždy prvú stredu v mesiaci v zasadačke obecného úradu. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení vášho právneho alebo osobného problému.

 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktov sporových strán. Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej obci je:

- poskytnúť obyvateľom obce bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vyporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a iných bez autoritatívneho zásahu orgánu obce v správnom konaní

 - možnosť poradiť sa s  mediátorom o  možnosti, ako čo najefektívnejšie riešiť problém s ktorým si neviete dať rady

- zlepšiť a  zefektívniť prístup k  spravodlivosti a  vymožiteľnosti práva obyvateľom obce 

- pomôcť sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí

 

 


 
 

Cenník pohrebiskových služiebVytlačiť
 


 
 

Dodatok č.1 Prevádzkový poriadok pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

Projekt pozemkových úprav kat. územie MlynicaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka