Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Overovanie listín

Overovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady

platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecnéhoúradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na na čísle telefónu 052/7796520.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,

na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku.
 

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.
 

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Mlynici počas stránkových dní.

V spojitosti s novelou zákona č. 305/203 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 05/1995 Z.z. o správnych poplatokoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , sa mení výška správnych poplatkov

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 2,- €

 Overovanie listín - fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,- €

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku:  3,- €

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

  • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
  • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
  • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
  • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

 

Správny poplatok - potvrdenie o pobyte - 5,- €/ za osobu.

 

 

 


 

Oznamy obecného úradu

Zmena stavby pred dokončením na stavbu SO 02 Rámový priepust na Novolensnianskom potokuVytlačiť
 


 
 

Program rozvoja obce 2018 -2023Vytlačiť
 

Vážení občania,

Po posúdení poslancami obecného zastupiteľstva, ktorých názory boli zakomponované do dokumentu PRO Vás žiadame o vyjadrenie  a prípadne vecné pripomienky k Programu rozvoja obce Mlynica.

Program rozvoja obce (PRO) je základný strednodobý programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce.

Je vypracovaný na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení. Zákonom NR SR č. 309/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa tento zákon.

Vaše stanovisko nám zašlite na adresu mlynica@popnet.sk .

 

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 4Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 10_náložka_1.pdf 10_náložka_1.pdf (359.6 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_2.pdf 10_náložka_2.pdf (653.5 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_3.pdf 10_náložka_3.pdf (841.2 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_1.pdf 10_podklad_1.pdf (400 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_2.pdf 10_podklad_2.pdf (519.7 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_3.pdf 10_podklad_3.pdf (449.2 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (390.3 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (654.4 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (842.8 kB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (2.5 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (1.6 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (412.7 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (681.2 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (869 kB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (427.7 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (738.5 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (908 kB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (422.7 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (737.5 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (900.7 kB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.3 MB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (475.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (802.4 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (960.9 kB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (570.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (627.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (725.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (746.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (943 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (646.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (620.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (671.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (682.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_10.pdf 3_podklad_10.pdf (504.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (325.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (287.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (293.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (519.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (850.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (404.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (405.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (407.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (356.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_10.pdf 3_náložka_10.pdf (276.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (887 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (800.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (945.1 kB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (198 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (415.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (728 kB)

 
 

Oznamujeme občanom , fyzickým a právnickým osobám, že od 17.7.2018 (utorok) je možné platiť za daň z nehnuteľností splatnú na rok 2018. Rozhodnutia si môžete vyzdvihnúť v kancelárii u pani Kasenčákovej.Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí, Informácie pre voličaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovoduVytlačiť
 


 
 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 01.01.2018Vytlačiť
 


 
 

Ukážka ako si niektorí občania predstavujú jarné upratovanie. Upozorňujeme, že veľkoobjemový kontajner je možné napĺňať len do jeho kapacity a nie ukladať komunálny odpad ku kontajneru.Vytlačiť
 


 
 

Oznamujeme občanom, že je už možné platiť za odvoz Komunálneho odpadu na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu obce MLYNICA, čistopisVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ppf+ lpf (1).pdf ppf+ lpf (1).pdf (697.4 kB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (209.7 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (474.9 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (796.3 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (747.7 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (961.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (983.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (416.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (434.4 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (496 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (538.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (679.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (424.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (649.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (774.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (442.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (596 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (624.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (666.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (618.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (779.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (522.9 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (853.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (866.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (530.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (575.8 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (863.5 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (437.5 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (731.8 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (444.7 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (738.3 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (513.5 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (747.9 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (448.7 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (672.5 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (2.2 MB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_1.pdf 10_náložka_1.pdf (453.5 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_2.pdf 10_náložka_2.pdf (684.3 kB)
Súbor na stiahnutie 10_náložka_3.pdf 10_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_1.pdf 10_podklad_1.pdf (404.8 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_2.pdf 10_podklad_2.pdf (453.4 kB)
Súbor na stiahnutie 10_podklad_3.pdf 10_podklad_3.pdf (479.9 kB)
Súbor na stiahnutie 11_podklad.pdf 11_podklad.pdf (2.9 MB)

 
 

Výzva na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností na rok 2018Vytlačiť
 

Obecný úrad Mlynica touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2018, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018 na OcÚ Mlynica.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali. Daň na rok 2018 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.


 
 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce MlynicaVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 bod 4 a 5 v zení:

                                                                               

Zodpovednosť za čistotu a poriadok

4. Pre zabezpečenie primárneho životného prostredia na verejných priestranstvách obce sa zakazuje:

    a) znečisťovať verejnoprospešné zariadenia,

    b) jazdou na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach poškodzovať verejnoprospešné

        zariadenia,

    c) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat.

5. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve,

     okamžite odstrániť.

V prípade nerešpektovania tohto upozornenia, bude bez výnimky uplatnený článok č. 6 predmetného VZN o udelení správnej pokuty.

Július Vachmanský

starosta obce


 
 

Územné rozhodnutie Obytný súbor rodinných domov Pieskovisko IIcMlynicaVytlačiť
 


 
 

Stretnutie starostov partnerských miest v Poľsku.Vytlačiť
 

Mielno 3 27.11.2017.jpgMielno 4  27.11.2017.jpgMielno  1 27.11.2017.jpgMIELNO 27.11.2017.jpgDňa 27.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie starostov miest v rámci cezhraničnej spolupráce v Poľskej republike.

Stretnutia sa zúčastnili starostovia z miest Mielno – Poľsko , Tolcsva – Maďarsko , Grodek nad Dunajcem – Poľsko ,Schorfheide – Nemecko, Wieliszew – Poľsko , Mlynica – Slovensko .

 


 
 

Pracovné stretnutie v meste TOKAJ Maďarská republikaVytlačiť
 

Tokaj 10.11.2017.JPG

 

Dňa 10.11.2017 uskutočnil starosta obce služobnú cestu v meste Tokaj – Maďarská republika za účelom podpísania zmluvy ohľadom cezhraničnej spolupráce v rámci V4. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej Gminy Narol na čele so Stanislavom Wošom a primátor Tokaja Pán Posta Gyorgy


 
 

Upozornenie na povinnosť dodržiavať ustanovenia VZN č. 1/2014 o zdravom životnom prostredí v katastrálnom území obce MlynicaVytlačiť
 

Upozorňujeme občanov na povinnosť vyplyvajúcu z prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014, článok č. 3 odst. 2 a 3  a článok č. 6 v znení:

                                                                                 Č.3

                                                     Zodpovednosť za čistotu a poriadok

2. Vlastníci, užívatelia oplotených aj neoplotených pozemkov sú povinní odstraňovať burinu počas

     celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie trávnych plôch od začiatku kvitnutia.

3. Je zakázané pálenie záhradných zostatkov a rôzneho odpadu na verejných priestranstvách.

 

Č. 6

Sankcie

     1. Fyzická osoby, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN, sa dopúšťa priestupku proti verejnému

         poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

         za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 50,- €.

     2. Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej  na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie tohto

          VZN môže Obec Mlynica uložiť pokutu až do výšky 6.638,- €.

 

 

V prípade, že vlastník pozemku si nevie zabezpečiť kosenie svojimi prostriedkami, môže sa obrátiť na Obecný úrad Mlynica, ktorý za poplatok 30,- € (jedna parcela 1000m2), zabezpečí pokosenie prostredníctvom Poľnohospodárskeho družstva Mlynica.


 
 

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Mlynica Z a D č. 3/2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 7_podklad_3.pdf 7_podklad_3.pdf (2 MB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_1.pdf 9_náložka_1.pdf (355.5 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_2.pdf 9_náložka_2.pdf (582.7 kB)
Súbor na stiahnutie 9_náložka_3.pdf 9_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_1.pdf 9_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_2.pdf 9_podklad_2.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 9_podklad_3.pdf 9_podklad_3.pdf (2.2 MB)
Súbor na stiahnutie 1_náložka_1.pdf 1_náložka_1.pdf (198 kB)
Súbor na stiahnutie 1_podklad_1.pdf 1_podklad_1.pdf (4.6 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_1.pdf 2_náložka_1.pdf (389.7 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_2.pdf 2_náložka_2.pdf (672.5 kB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_3.pdf 2_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_1.pdf 2_podklad_1.pdf (668 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_2.pdf 2_podklad_2.pdf (906 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_3.pdf 2_podklad_3.pdf (913.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_1.pdf 3_náložka_1.pdf (311.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_2.pdf 3_náložka_2.pdf (425.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_3.pdf 3_náložka_3.pdf (474 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_4.pdf 3_náložka_4.pdf (461.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_5.pdf 3_náložka_5.pdf (669 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_6.pdf 3_náložka_6.pdf (402.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_7.pdf 3_náložka_7.pdf (764.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_8.pdf 3_náložka_8.pdf (779.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka_9.pdf 3_náložka_9.pdf (364.8 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_1.pdf 3_podklad_1.pdf (522.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_2.pdf 3_podklad_2.pdf (542.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_3.pdf 3_podklad_3.pdf (593 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_4.pdf 3_podklad_4.pdf (551.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_5.pdf 3_podklad_5.pdf (710.1 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_6.pdf 3_podklad_6.pdf (446.6 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_7.pdf 3_podklad_7.pdf (766.5 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_8.pdf 3_podklad_8.pdf (783.2 kB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad_9.pdf 3_podklad_9.pdf (449.2 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_1.pdf 4_náložka_1.pdf (491.9 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_2.pdf 4_náložka_2.pdf (761.6 kB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka_3.pdf 4_náložka_3.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_1.pdf 4_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_2.pdf 4_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad_3.pdf 4_podklad_3.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_1.pdf 5_náložka_1.pdf (392 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_2.pdf 5_náložka_2.pdf (631.6 kB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka_3.pdf 5_náložka_3.pdf (1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_1.pdf 5_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_2.pdf 5_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad_3.pdf 5_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_1.pdf 6_náložka_1.pdf (400.3 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_2.pdf 6_náložka_2.pdf (637.4 kB)
Súbor na stiahnutie 6_náložka_3.pdf 6_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_1.pdf 6_podklad_1.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_2.pdf 6_podklad_2.pdf (1.7 MB)
Súbor na stiahnutie 6_podklad_3.pdf 6_podklad_3.pdf (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_1.pdf 7_náložka_1.pdf (449 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_2.pdf 7_náložka_2.pdf (696.6 kB)
Súbor na stiahnutie 7_náložka_3.pdf 7_náložka_3.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_1.pdf 7_podklad_1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 7_podklad_2.pdf 7_podklad_2.pdf (1.8 MB)

 
 

Územný plán obce Mlynica - Z a D č. 2/2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 08_kep_5000.pdf 08_kep_5000.pdf (6.8 MB)
Súbor na stiahnutie 07_ppf_5000.pdf 07_ppf_5000.pdf (6.3 MB)
Súbor na stiahnutie 04_doprava_5000.pdf 04_doprava_5000.pdf (5.8 MB)
Súbor na stiahnutie 02_komplex_5000.pdf 02_komplex_5000.pdf (7.1 MB)
Súbor na stiahnutie 01_sirsie.pdf 01_sirsie.pdf (6 MB)
Súbor na stiahnutie tabulka_pp.pdf tabulka_pp.pdf (471.2 kB)

 
 

Územný plán Zóny Krásne sady Mlynica, čistopisVytlačiť
 


 
 

Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Gminou Narol (Poľská republika) a Obcou MlynicaVytlačiť
 


 
 

Pečať rozvoja obcí a miest 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie protokol Mlynica.pdf protokol Mlynica.pdf (1.9 MB)

 
 

List od prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (13).jpg Obrázok (13).jpg (343.4 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (14).jpg Obrázok (14).jpg (363 kB)

 
 

Výzva obyvateľom obce. Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia obce , dovoľujem si Vás osloviť ako obyvateľov nakoľko moje oslovenie sa netýka občanov obce prihlásených na trvalý pobyt.

V predchádzajúcich rokoch a aj v súčasnom období narástol počet rodinných domov v obci , čo je pre obec pozitívne pre ďalší rozvoj obce . V týchto dňoch sme dosiahli počet 500 obyvateľov v obci. Nová výstavba rodinných domov si vyžaduje vyššie náklady na prevádzku obce aj v priamych nákladoch napríklad za osvetlenie a nepriamo na minimálnu údržbu a opravy. Prostriedky na tieto činnosti má obec len z podielových daní , ktorých výška sa odvíja od počtu obyvateľov a z daní fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu vyzývam všetkých ktorí , tak ešte neurobili aby sa prihlásili k trvalému pobytu v obci čím pomôžu nielen obci , ale aj sebe k riešeniu problémov pre zlepšenie úrovne života v obci. Počet bývajúcich a ešte neprihlásených obyvateľov k dnešnému dňu predstavuje cca 50 osôb.

Ďakujem Vám za pochopenie a očakávam , že Váš záujem o rozvoj obce bude podporený takto aj z Vašej strany.

Július Vachmanský

Starosta obce


 
 

Mediačná poradňa v obci MlynicaVytlačiť
 

Naša obec v spolupráci s Mediačným centrom Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať každý tretí mesiac vždy prvú stredu v mesiaci v zasadačke obecného úradu. Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení vášho právneho alebo osobného problému.

 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktov sporových strán. Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej obci je:

- poskytnúť obyvateľom obce bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri vyporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných, pracovnoprávnych a iných bez autoritatívneho zásahu orgánu obce v správnom konaní

 - možnosť poradiť sa s  mediátorom o  možnosti, ako čo najefektívnejšie riešiť problém s ktorým si neviete dať rady

- zlepšiť a  zefektívniť prístup k  spravodlivosti a  vymožiteľnosti práva obyvateľom obce 

- pomôcť sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí

 

 


 
 

Cenník pohrebiskových služiebVytlačiť
 


 
 

Dodatok č.1 Prevádzkový poriadok pohrebiskaVytlačiť
 


 
 

Projekt pozemkových úprav kat. územie MlynicaVytlačiť
 


 
 

Dopravné spoje

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

webygroup
ÚvodÚvodná stránka